CIT :: Catalonia Innovation Triangle CIT :: Catalonia Innovation Triangle CIT :: Catalonia Innovation Triangle CIT :: Catalonia Innovation Triangle

CIT :: Catalonia Innovation TriangleProjecte RIS3 :: Research and Innovation Strategies for Smart Specialitation

Una RIS3 és una agenda de transformació econòmica integral d'àmbit territorial, basada en la innovació, la recerca i la col·laboració entre agents de la quàdruple hèlix

L'especialització intel·ligent

Per a generar, avaluar i seleccionar els projectes i programes a finançar per fons europeus, la Comissió Europea ha desenvolupat una filosofia anomenada Especialització Intel·ligent (Smart Specialization), amb els següents elements bàsics:

- Regla de les 4Cs: Centrar les actuacions en algunes prioritats clau (típicament sectors, reptes, tecnologies particulars - Choices) per a un desenvolupament basat en el coneixement.
- Construir sobre els actius i fortaleses existents, explotant els avantatges competitius (Competitive advantage) amb prou massa crítica (Critical mass) i els potencials d'excel·lència internacional.
- Involucrar centralment a tots els agents i actors de la quàdruple hèlix (administració, universitat i centres de coneixement, empresa i societat civil) per generar iniciatives i dinàmiques col·laboratives (Collaborative Leadership).
- Donar suport a la innovació tecnològica i no tecnològica estimular la inversió del sector privat.
- Basar l'estratègia en l'evidència empírica i establir forts sistemes de monitorització i avaluació de les actuacions i resultats.
CIT :: Projecte RIS3


Objectius del projecte RIS3 - CIT

- Analitzar l'activitat de RDI, l'especialització econòmica d'alt valor afegit i els elements de competitivitat internacional del territori i els seus agents
- Determinar, de forma participativa, les àrees d'especialització intel·ligent del territori 2014-2020
- Construir una iniciativa global formada per programes i projectes ben definits, en el marc de la RIS3 catalana, per desenvolupar durant el període 2014-2017
- Assegurar la participació 4-hèlix i co-finançament de les activitats previstes, amb un adequat sistema de gestió, execució i governança
- Comunicar la iniciativa RIS3 CiT al govern de la Generalitat, als agents del territori i a la població en general.

Selecció de projectes d'especialització i apostes transversals(I)

El Procés a seguir per la especialització del territori és el que es defineix a continuació.

1. Criteris de selecció d'apostes d'especialització
a. Focalització sectorial i tecnològica dins dels àmbits sectorials líders i de les tecnologies de RIS3CAT
b. Massa crítica
c. Basada en recursos i capacitats propis
d. Competitivitat internacional
e. Lideratge regional
f. Posicionament a la cadena de valor: Coneixement + aplicabilitat
g. Impacte socioeconòmic esperat al territori
h. Lideratge de persones clau (individual o compartit)
i. Facilitat organitzativa i de gestió
j. Col·laboració quàdruple hèlix (principalment sector privat)
k. Capacitat per a la co-finançament (inversió i activitat) dels agents implicats
l. Assegurar èxit dels projectes 2014

2. A partir de la llista de les idees d'especialització s'identifiquen possibles àmbits d'especialització.

Projectes d'especialització i programes transversals del RIS3CIT

El CiT te identificats actualment 4 projectes d'especialització i 2 programes transversals. De cada projecte i programa es determinaran els agents líders, empreses i entitats representades, model econòmic i model de governança.

Programa de posta en marxa ( Juny-Desembre 2014 )

1. Programa de treball per a cada grup de treball projecte/programa: tancament projecte, inici de la implantació del projecte/programa.
2. Configuració i posta en marxa del sistema de seguiment i avaluació dels projectes. Quadre de comandament.
3. Planificació de l'operativa de gestió de l'execució del projecte.
4. Desenvolupament activitats in-kind justificables com a despesa.
5. Despeses realitzables amb aportació avançada (a concretar a cada projecte)

CIT :: Catalonia Innovation TrianglenoticiesCiT

CIT :: Catalonia Innovation TriangleagendaCiT

19
juliol
10
juliol
10
juliol

Exposició. "Estiu"
(via Ajuntament de Sant Cugat )

01
juliol

Exposició. "Deu anys després, Grau-Garriga"
(via Ajuntament de Sant Cugat )

CIT :: Catalonia Innovation TriangletweetsCiT

CIT :: Catalonia Innovation Triangle
som cit
  • ajuntament de cerdanyola
  • ajuntament de sant cugat
  • ajuntament de rubi
col·laboren
  • generalitat de catalunya
  • unio europea
  • diputacio de barcelona